Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας.

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων γενικών όρων:

  • Η χώρα αναφέρεται σε : Ελλλάδα
  • Συγγενής σημαίνει μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου "έλεγχος" σημαίνει ιδιοκτησία του 50% ή περισσότερο των μετοχών, μεριδίων ή άλλων τίτλων που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντικών στελεχών ή άλλης διαχειριστικής εξουσίας.
  • Η Εταιρεία (που αναφέρεται ως "η Εταιρεία", "εμείς", "εμάς" ή "μας" στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στο 20bett.org.
  • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακή ταμπλέτα.
  • Η Υπηρεσία αναφέρεται στον ιστότοπο.
  • Όροι και Προϋποθέσεις (που αναφέρονται επίσης ως "Όροι") σημαίνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς.
  • Η ιστοσελίδα αναφέρεται στην 20bet, προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://20bett.org/
  • Εσύ σημαίνει το πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω πρόσωπο αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναγνώριση

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και η συμφωνία που ισχύει μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας στην προστασία του απορρήτου και για τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Περιορισμός της ευθύνης

Με την επιφύλαξη τυχόν ζημιών που μπορεί να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και οποιουδήποτε προμηθευτή της βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και το αποκλειστικό σας ένδικο μέσο για όλα τα παραπάνω περιορίζεται στο ποσό που πραγματικά καταβάλατε μέσω της Υπηρεσίας ή στα 100 δολάρια εάν δεν έχετε αγοράσει τίποτα μέσω της Υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, για διακοπή εργασιών, για σωματικές βλάβες, για απώλεια της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, λογισμικό τρίτων ή/και υλικό τρίτων που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων), ακόμη και αν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και ακόμη και αν η θεραπεία αποτυγχάνει στον ουσιαστικό της σκοπό.

Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, οπότε ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν. Σε αυτές τις πολιτείες, η ευθύνη κάθε μέρους περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Αποποίηση ευθύνης "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ".

Η Υπηρεσία σας παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" και με όλες τις βλάβες και ελαττώματα χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία, εκ μέρους της ίδιας και των Συνδεδεμένων εταιρειών της και των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων και παρόχων υπηρεσιών τους, αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νομοθετικές ή άλλες. , σε σχέση με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης, καθώς και οποιεσδήποτε εγγυήσεις που μπορεί να προκύψουν από την πορεία των συναλλαγών, την πορεία απόδοσης, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν δηλώνει κανενός είδους ότι η Υπηρεσία θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, θα επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες , θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, θα πληροί οποιοδήποτε πρότυπο απόδοσης ή αξιοπιστίας ή θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή τους περιορισμούς των νόμιμων δικαιωμάτων που ισχύουν για έναν καταναλωτή, οπότε ορισμένες ή όλες οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για Εσάς. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι νόμοι της χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση διαφορών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διαφωνίες σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της ΕΕ, θα επωφεληθείτε από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία διαμένετε.

Νομική συμμόρφωση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε κυβερνητικό εμπάργκο των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία και (ii) δεν περιλαμβάνεστε σε οποιονδήποτε κυβερνητικό κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών των ΗΠΑ.

Διαχωρισιμότητα και παραίτηση

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εν λόγω διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα εξακολουθήσουν να έχουν πλήρη ισχύ.

Παραίτηση

Εκτός εάν προβλέπεται στο παρόν, η μη άσκηση ενός δικαιώματος ή η μη απαίτηση εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή να απαιτήσει την εν λόγω εκπλήρωση ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια, ούτε η παραίτηση από μια παραβίαση συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

Μετάφραση Διερμηνεία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε καταστήσει διαθέσιμους στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας.

Αλλαγές σε αυτούς τους όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων αυτών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου και της Υπηρεσίας.