Αποποίηση ευθύνης

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

  • Η Εταιρεία (που αναφέρεται ως "η Εταιρεία", "εμείς", "εμάς", "μας" ή "μας" στην παρούσα Νομική ειδοποίηση) αναφέρεται στην 20bet UK.
  • Η υπηρεσία αναφέρεται στον ιστότοπο.
  • Εσύ σημαίνει το πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω πρόσωπο αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Ιστοσελίδα αναφέρεται στην 20bet, η οποία είναι προσβάσιμη desde  https://20bett.org

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, είτε πρόκειται για αγωγή λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να διαγράφει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών για εξωτερικούς συνδέσμους

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από την Εταιρεία ή δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν.

Σημειώστε ότι η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Αποποίηση ευθυνών για λάθη και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία προορίζονται μόνο για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος. Παρόλο που η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι επίκαιρο και ακριβές, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ούτε για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Δίκαιη αποποίηση ευθυνών χρήσης

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν έχει πάντα ειδική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εταιρεία διαθέτει το υλικό αυτό για κριτική, σχολιασμό, αναφορά, διδασκαλία, ακαδημαϊκή ή ερευνητική χρήση.

Η εταιρεία θεωρεί ότι πρόκειται για "θεμιτή χρήση" τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς πέραν της δίκαιης χρήσης, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γνώμες που εκφράζονται Αποποίηση ευθυνών

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει απόψεις και γνώμες που είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντανακλούν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες αποτελούν αποκλειστική τους ευθύνη και οι χρήστες αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη, υποχρέωση και υποχρέωση για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση ή δυσφήμηση που προκύπτει από οτιδήποτε γράφτηκε ή ως άμεσο αποτέλεσμα οτιδήποτε γράφτηκε σε ένα σχόλιο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα σχόλια που αναρτούν οι χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί τα σχόλια για οποιονδήποτε λόγο.

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν ασχολείται με την παροχή νομικών, λογιστικών, φορολογικών ή άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της διαβούλευσης με επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς ή άλλους συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

"Χρήση με δική σας ευθύνη"

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται "ως έχουν", χωρίς εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εγγυήσεων απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι Εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε απόφαση που ελήφθη ή ενέργεια που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για οποιεσδήποτε επακόλουθες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.